Какво е застраховка?

Как работи? Видове полици

Всеки е чувал думата застраховка, а вероятно повечето хора имат такава: на автомобила, на дома си, за здравето и живота си. Но знаем ли какво е застраховка? Как работи?

 

Какво е застраховка?

Застраховката е договор, под формата на застрахователна полица, която дава правото на застрахования да получи обезщетение при настъпване на дадено застрахователно събитие.

Този договор има определен срок, най-често това е една година.

 

Как работи застраховката?

Предлагат се множество различни видове застраховки за физически или юридически лица. Всяко физическо лице или бизнес може да открие застраховател, който иска да го застрахова на определена цена.

Най-често срещаните видове застраховки на физически лица са автомобилни, имуществени, застраховка при пътуване, злополука и заболяване. Като в България всеки притежател на автомобил е длъжен по закон да има сключена застраховка „Гражданска отговорност“.

 

Различните бизнеси изискват застрахователни полици, които осигуряват покритие срещу специфични рискове, пред които са изправени. Например специализирания градски транспорт освен застраховка Гражданска отговорност и Каско е необходимо да сключи и застраховка „Злополука на местата на пътниците“. По нея се изплаща обезщетение на пътниците на градския транспорт, ако се случи инцидент. Производствено хранително предприятие няма нужда от застраховка „Злополука на местата на пътниците“. Този бизнес освен имуществена застраховка често има нужда от застраховка „Отговорност на изделието“ и/или „Трудова злополука“.

 

Има и по-специфични полици, които покриват нужди. Например, лицензирания одитор сключва застраховка „Професионална отговорност“, която да покрива вредите възникнали следствие на негова грешка. Фотоволтаичната централа не е обект на този вид риск. Тя има нужда от специализирана „имуществена застраховка“, която покрива вреди по оборудването. Училището и детската градина сключват застраховка „Злополука“ на своите ученици, при която се изплаща обезщетение, ако с някое дете се случи инцидент.

 

Термини в застрахователната полица

Когато сключвате застраховка е важно да познавате основните термини. Те са от ключово значение при избор на застраховка, застрахователна компания и застрахователно покритие.

 

Основните термини, които ще срещнете в почти всяка застрахователна полица са:

 

Застрахован:

Това е лицето, чиито имуществени или неимуществени блага са предмет на застрахователна защита по конкретния застрахователен договор.

 

Застраховащ:

Това е лицето, което сключва застраховката.

 

Застрахователна сума/ Лимит на отговорност:

Максималното обезщетение, което застрахования може да получи при настъпване на покрит риск по сключена от него застраховка. По-висок лимит (по-висока застрахователна сума) означава по-висока премия (цена на застраховката).

 

Застрахователна премия:

Стойността (цената), която клиентът следва да заплати, във връзка със сключения от него застрахователен договор. Тя може да бъде еднократна или на вноски.

 

Самоучастие:

Самоучастие е определена сума или процент от нея, която притежателят на полицата трябва да плати за своя сметка, при настъпване на застрахователно събитие, преди да получи полагащо му се обезщетение . Често се случва, когато има самоучастие, клиентите да предпочетат да не завеждат определена щета, ако тя е с малка стойност. Полици с голямо самоучастие обикновено са по-евтини, тъй като част от разходите са за сметка на клиента.

 

Видове застраховки

 

Има много различни видове застраховки. Нека разгледаме най-често сключваните.

 

Застраховка на автомобила

След като закупите или наемете автомобил, е важно да защитите тази инвестиция. Освен задължителната по закон застраховка „Гражданска отговорност“ е добре да се сключи и застраховка „Каско“. То покрива щети на автомобила в следствие на събития като пътно-транспортно произшествие, злоумишлени действия на трети лица, превозното средство е откраднато, или повредено от природно бедствие. Заплаща се годишна премия, а  след това застрахователната компания плаща всички или повечето от разходите, свързани с автомобилна катастрофа или друго увреждане на превозното средство.

 

Застраховка на дома

Покрива щети върху вашия дом и имущество срещу повреда или кражба, вследствие на различни събития: пожар, природни бедствия, злоумишлени действия на трети лица, земетресение и др. Всички банки изискват от кредитополучателите да имат застрахователно покритие за пълната или справедлива стойност на имота (обикновено покупната цена) и няма да дадат кредит или да финансират сделка с недвижим имот без такава.

 

Застраховка Помощ при пътуване покрива разходите и загубите, свързани с пътуване извън страната. Ако възникнат непредвидени събития, като заболяване или злополука, необходимост от спешна стоматологична помощ и дори изгубен или забавен багаж, застрахователят ще компенсира вашите разходи.

 

Здравна застраховка

Най-често тази застраховка се сключва от работодател като социална придобивка за неговите служители. Работодателят заплаща премията, а служителите са ползватели на услугата. Здравната застраховка покрива рискове, произтичащи от заболяване или в следствие на злополука, настъпили през периода на застрахователното покритие, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки. Например, ако застраховано лице има нужда да посети специалист, не е нужно да заплаща прегледа си, а само да представи своята здравна карта.

 

Застраховка Имущество на малък и среден бизнес

Застраховат се собствени или наети имущества, които могат да бъдат: административни, търговски, производствени или стопански сгради и складови помещения. Покритите рискове могат да бъдат: пожар, мълния, буря, градушка, наводнение, свличане на земни маси, земетресение, щети в резултат на авария, късо съединение, вандализъм и др.

 

Застраховка Товари по време на превоз (Карго)

Подходяща е за всеки бизнес, който осъществява внос/ износ на стоки. Застраховката осигурява обезщетение при настъпване на застрахователно събитие, довело до увреждане или загуба на товара по време на превоз.

 

Застраховка Живот

Застраховката живот гарантира, че застрахователят изплаща парична сума на посочените бенефициенти , които може и да не са законните наследници при настъпване на смърт. Застрахованият (притежателят на полицата) е длъжен да заплаща премия ( еднократна, годишна или месечна) за периода на полицата или до настъпване на застрахователно събитие.

 

Какво представлява застраховката?

Застраховката е начин да управлявате риск от финансови загуби, свързани с различни събития. Когато купувате застраховка, вие получавате защита срещу непредвидени ситуации.

 

Кои са трита основни вида застраховки?

Има три вида застраховки , които повечето финансови експерти препоръчват на всеки: здравна застраховка, Каско и застраховка на дома.

Сопет Брокер може да ви помогне да направите правилния за вас избор.

Свържете се с нас.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се сега