ЗА НАС

НАШАТА МИСИЯ

Нашата основна мисия е да предложим най-добрите условия при сключване на застрахователни договори и да съдействаме за получаване на дължимите застрахователни обезщетения в случай на настъпване на застрахователно събитие.

Кои сме ние?

Сопет Брокер ООД е учредено през 2020 година. Съгласно изискванията на българското законодателство получава Решение №153-ЗБ от 20.02.2020 година на Комисия за Финансов Надзор за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на Република България.

При извършване на своята дейност Дружеството си поставя за основна цел да отговори на специфичните изисквания на развиващия се индустриален и финансов бизнес чрез комплексно обслужване в областта на застраховането. Политиката на Дружеството е ориентирана към компетентно определяне и управление на риска, консултиране на клиента относно правилния избор на застрахователно покритие и застрахователно дружество.

При желание от страна на клиента Сопет Брокер ООД се ангажира и с извършване на ликвидационна дейност при настъпване на застрахователни събития, до изплащане на застрахователните обезщетения.

В динамично променяща се икономическа обстановка, Дружеството се доказва като надежден гарант за нормалното провеждане на стопанската дейност на фирмите, които обслужва.

Офисът на Сопет Брокер ООД се намира в гр. София. Всички служителите са с подходящо образование и дългогодишен опит в сферата в на застрахователното дело. Чрез посещаване на семинари и други форми на обучение постоянно се повишава квалификацията на всеки един.

Непрекъснатото увеличаване броя на фирмите и гражданите, които ползват услугите на Сопет Брокер ООД говорят за доброто развитие на дружеството и утвърждаване на застрахователния и доброволните осигурителни пазари на територията на Република България.

Доброто име на дружеството сред клиентите, застрахователните и осигурителните дружества е предпоставка за бъдещо още по-интензивно развитие, което ще бъде продиктувано и от очакваното развитие на застрахователните и доброволните осигурителни пазари в Република България.

В досегашната си дейност Сопет Брокер ООД организира и провежда своята работа при спазване принципите на висок морал и етика, като не се ръководи от моментни, конюнктурни дадености, а се стреми да изгради основите на дългосрочно, професионално и законосъобразно
развитие.

Защо да изберете СОПЕТ БРОКЕР?

Обадете се сега