Уведомление за поверителност

ЗБ Сопет Брокер ООД ЕИК: 205698618, със седалище и адрес на управление гр. София 1036, ул. ”Московска” № 29, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент ЕС 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета. ЗБ Сопет Брокер ООД предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработвани във връзка с възлагане на застрахователно посредничество /проучване на застрахователния пазар, получаване на оферти и сключване на застрахователни договори/.
Нашето Уведомление за поверителност обяснява как събираме, обработваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни.
Какви Ваши лични данни обработваме?
Личните данни, които обикновено се обработват във връзка с офериране, сключване и
изпълнение на задължения по застрахователен договор, са следните:
• Име: име, презиме и фамилия;
• ЕГН;
• Контакти: електронна поща и телефон;
• Адрес: постоянен или настоящ;
• Банкова информация: номер на банкова сметка;
• Информация относно предмета на застрахователния договор: информация относно професионален опит, длъжност, собственост и други;
• Здравни данни: информация относно вашето здравно състояние /диагноза, епикризи, други здравни документи/, предоставена за целите на представяне на предложение, изработено за Вас, сключване на застраховка и заявяване на щета.
На какво основание обработваме Вашите лични данни?
Обработването на Вашите данни е необходимо за офериране, сключване и изпълнение на застрахователен договор, по който Вие сте страна.
ЗБ Сопет Брокер ООД може да обработва Вашите здравни данни, предоставени за целите на доказване на застрахователна претенция, за установяване, упражняване или защита на законови претенции.
За какви цели ще използваме Вашите данни?
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на застрахователното правоотношение, включително, но не само, за целите на:
• изготвяне на индивидуално предложение за застраховка;
• плащане на застрахователна премия;
• обработване на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение;
• предотвратяване на застрахователни измами;
• оценка на риска;
• изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Профилиране
При проучване на пазара и за целите на получаване на индивидуални оферти за застрахователни договори, ЗБ Сопет Брокер ООД може да използва средства за профилиране на лични данни – информационни системи и други.
Вашите лични данни се профилират въз основа на легитимния интерес на ЗБ Сопет Брокер ООД да оцени риска и поеме договорни задължения въз основа на оценка на риска. Може да възразите на профилирането на личните Ви данни.
С кого можем да споделяме Вашите лични данни?
При спазване на законовите изисквания е възможно да разкрием Ваши лични данни на следните лица:
• Застрахователни компании – ЗБ Сопет Брокер ООД има подписани договори за застрахователно посредничество със застрахователни компании, които също са администратори на лични данни по смисъла на Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Събираните от нас лични данни предаваме на застрахователните компании за целите на офериране, сключване и изпълнение на застрахователни договори. Повече информация за данните, които застрахователните компании обработват може да получите на техните интернет страници;
• Доставчици на услуги /лица, извършващи техническа поддръжка на информационните системи; консултанти, експерти, оценители, адвокати/. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка, получателите да осигурят адекватно ниво на защита;
• Трети лица – когато разкриването на данни е по силата на изрична законова разпоредба.
За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?
ЗБ Сопет Брокер ООД съхранява документите, които администрира за целите на изпълнение на задължения по застрахователни договори и претенции за изплащане на обезщетения, както следва:
• Застрахователни договори и документи, които са съществена част от тях /предложение за сключване на застрахователен договор, полица, анекси и др./ – максимален срок до 5 години, считано от датата на сключване на застрахователния договор, като срокът е в зависимост от вида застраховка;
• Документи, относно заявяване на застрахователни претенции – максимален срок до 5 години, считано от датата на предявяване на претенцията, като срокът е в зависимост от вида застраховка.
Вашите права по отношение на личните Ви данни
При спазване на българското законодателство Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от ЗБ Сопет Брокер ООД:
• да получите достъп до личните Ви данни, които обработваме;
• при непълнота или неточност на данните, които обработваме, личните Ви данни да бъдат коригирани;
• да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са: ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и други;
• в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
• в случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес /изброени по-горе в това уведомление/, можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
• да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
• да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.
Имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.
Как да се свържете с нас?
Можете да се свържете с нас на следния адрес:
1036 гр. София, ул. Московска №29, вх. В, ет.1
или на следния e-mail адрес:
office[at]sopetbroker.com.

Лице за контакт:
Цветан Петров, отговорник по защита на личните данни
E-mail адрес:
tsvetan.petrov[at]sopetbroker.com.

Обадете се сега